Registrerade Instruktörer i Kinesiologi i Sverige


Den moderna kinesiologin skapades 1964 av kiropraktor George Goodheart. Han grundade den allra första kinesiologi-metoden Applied Kinesiology, AK.
Under de efterföljande åren har det utvecklats och nyskapats ett stort antal kinesiologiska terapi-metoder.
Vissa grundläggande principer är liknande, men det allra mesta är nytt unikt material från varje enskild metod.

Varje accepterad och registrerad kinesiologisk gren och metod har sin egen huvudorganisation som står bakom.
Varje metod har en grundare som ger rätten till utbildade instruktörer att undervisa i metoden.
Vem som helst kan med andra ord inte själv börja undervisa och utbilda terapeuter i en kinesiologisk metod, om man inte fått tillåtelse från grundaren eller huvudorganisationen att göra det.

Alla kurser som hålls eller har hållits med Sveriges registrerade och behöriga lärare, inom respektive kinesiologimetod, är godkända av Svenska Kinesiolog Förbundet och Swedish Kinesiology Association.

Följande kinesiologer i Sverige är utbildade, registrerade och godkända som Instruktör och Lärare inom respektive metod inom kinesiologi och manuell muskeltestning.


Applied Kinesiology AK


Applied Kinesiology är skapad 1964 och utveckas fortfarande idag av amerikanska kiropraktorer. AK är grunden för hela den moderna kinesiologin i världen.
För att bli registrerad lärare och instruktör i Applied Kinesiology måste man först vara legitimerad kiropraktor, läkare, osteopat (eller motsvarande) och sedan gå en omfattande vidareutbildning under några år, arrangerad av ICAK - International College of Applied Kinesiology.
Det finns färre än 100 godkända instruktörer i Applied Kinesiology i hela världen. Tre av dem är från Sverige.
Grundare av metoden är kiropraktor George Goodheart, USA.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Applied Kinesiology:

Leif Sockander (2000)
Patrich Wennergren (2005)
Peter Evholt (2016)

Touch for Health Kinesiology - Kroppsbalansering


Touch for Health Kinesiology (TFH) är världens mest spridda kinesiologi-metod.
TFHK är en förenkling av de mest grundläggande teknikerna inom Applied Kinesiology, anpassad för att användas inom familjen och bland vänner.
Touch for Health Kinesiology togs till Sverige 1979 av Peter Szil och Bippan Norberg, som även blev de första Instruktörstränarna i Norden.
Grundare av metoden är kiropraktor John F. Thie, USA.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Touch for Health Kinesiology - Kroppsbalansering:

Peter Szil (1979)
Bippan Norberg (1979)
Peter Wilhelmson (1980)
Anders Warenmark (1980)
Charles Eriksson (1980)
Jim Abrahamsson (1980)
Ken Gillemo Lavendel (1980)
Sten Bolin (1982)
Stina Sjöblom (1982)
Mac Pompeius Wolontis (1984)
Ingela Carlberg (1984)
Ann-Marie Grind (1984)
René Manuel Medina (1984)
Erik Nygård (1986)
Björn Westin (1995)
Tor Dagerberg (1995)
Per Margulies (1995)
Maria Dagerberg (1995)
Birgitta Bjerking (1995)
Tommy Kedja (2018)

Educational Kinesiology - BrainGym


Educational Kinesiology och BrainGym är specialiserad på dyslexi och behandling av läs- och skrivsvårigheter.
Grundare av metoden är kinesiolog Paul E. Dennison och Gail Dennison, USA.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Educational Kinesiology - BrainGym:

Mac Pompeius Wolontis (1989)
Michael Kallbäck (1989)
Roger Classon (1989)

Three In One Concepts - One Brain


One Brain - Three In One Concepts är världens mest omfattande och spridda metod inom mental kinesiologi, där den specialiserar sig på behandling av emotionella behandlingar och på dyslexi.
Grundare av metoden är kinesiologerna Gordon Stokes, Daniel Whiteside och Candace Callaway, USA.
Gordon Stokes undervisade på Svenska Kinesiologi Skolan under 1990-1991.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom One Brain:

Mac Pompeius Wolontis (1990)

Applied Physiology - The Seven Chi Keys


Applied Physiology är en mycket omfattande metod inom kinesiologi, med specialisering på akupunktursystemet och behandling av kroppens energisystem.
Applied Physiology omfattar flera metoder, flera av dessa har lärts ut i Sverige. Främst huvudkursen "The 7 Chi Keys".
Grundare av metoden är kinesiolog Richard D. Utt, USA.
Rick Utt undervisade hos Ken Gillemo under åren 1985-1987 och på Svenska Kinesiologi Skolan under åren 1991-2001.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Applied Physiology - The Seven Chi Keys:

Mac Pompeius Wolontis (1999)
Tor Dagerberg (2001)

Advanced Kinesiology - Basic AK


Advanced Kinesiology är en gren inom den större Applied Kinesiology. AK är grunden för hela den moderna kinesiologin i världen.
Applied Kinesiology är skapad 1964 av kiropraktor George Goodheart. Den grundläggande muskeltestningen och de grundläggande AK-behandlingarna sammanställdes och systematiseras av kiropraktor Sheldon Deal, USA.
Sheldon Deal undervisade i Sverige hos Lars-Olof Berglöf under åren 1984-1987 och på Svenska Kinesiologi Skolan under åren 1994-1996.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Advanced Kinesiology - Basic AK:

Mac Pompeius Wolontis (1996)

Applied Kinesiology - Rakowski


Robert Rakowski är en amerikansk kiropraktor och officiell instruktör i Applied Kinesiology (ICAK) och har utarbetat ett eget system för att evaluera de primära fysiologiska funktionerna genom manuell muskeltestning.
Denna gren inom Applied Kinesiology undervisades av Rakowski på Svenska Kinesiologi Skolan under åren 2003-2013.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Applied Kinesiology - Rakowski:

Mac Pompeius Wolontis (2005)

Tao Key och Four Seasons


Tao Key och Four Seasons är en kinesiologisk metod inom både kinesiologisk akupressur och kinesiologisk akupunktur och mental kinesiologi grundad på kinesisk TCM-filosofi.
Tao Key och Four Seasons skapades av den svenske kinesiologen och akupunktören Torbjörn Hansson (Tobe Hanson). Numera arbetar och verkar han i USA.
Torbjörn Hansson undervisade i Sverige på Svenska Kinesiologi Skolan under åren 1988-1998.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Tao Key och Four Seasons:

Mac Pompeius Wolontis (1996)

Manual Kinesiology


Manual Kinesiology är den mest omfattande och spridda metoden i Sverige inom kinesiologi och manuell muskeltestning.
Det samlade kursmaterialet omfattar 1.500 timmars utbildning.
Metoden grundades av och utvecklas fortfarande av Mac Pompeius Wolontis, Stockholm.
Metodens första namn 1986 var Switching Kinesiology. 1988 byttes namnet till Muscletesting And Communication Kinesiology.
1995 ändrades namnet slutligen till det namn som används idag: Manual Kinesiology. Den kinesiologiska metoden består av en stor mängd tekniker och principer som är vidareutvecklade från Applied Kinesiology, Touch for Health Kinesiology, Advanced Kinesiology, One Brain, Educational Kinesiology, Tao Key.
Men den största mängden tekniker är helt egenutvecklade metoder som är unika för Manual Kinesiology och finns bara i Sverige, och ingen annanstans i världen.
Inom ramen för och namnet Manual Kinesiology har sedan flera andra angränsande metoder utvecklats av utbildade lärare på Svenska Kinesiologi Skolan (se nedan).
Manual Kinesiology och Muscletesting And Communication Kinesiology registrerades som en specifik metod hos den internationella kinesiologiorganisationen, IASK.
Grundare av metoden är kinesiolog Mac Pompeius Wolontis, Sverige.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Manual Kinesiology:

Mac Pompeius Wolontis (1986)

Manual Kinesiology - Manuell Kinesiologi


Manuell Kinesiologi är de grundläggande testmetoderna och behandlingarna inom den mycket större metoden Manual Kinesiology.
I den omfattas den typ av manuell muskeltestning som utvecklats i Sverige under 30 år, som är både mera omfattande och mera noggrann än den som görs inom Applied Kinesiology.
Vidare ingår grundläggande tekniker och redskap för andra muskeltester och behandlingar.
Grundare av metoden är kinesiolog Mac Pompeius Wolontis, Sverige.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Manual Kinesiology - Manuell Kinesiologi:

Mac Pompeius Wolontis (1986)
Erik Nygård (1996)
Tor Dagerberg (1998)
Björn Westin (1998)
Ulf Kilman (1998)
Dan Lundmark (1998)
Anna Eckerström (1999)
Lars Örum (2005)
Daisy Intisdotter (2013)

Manual Kinesiology - Akupraktor


Akupraktor® kinesiologi är en metod och term som skapades först av Mac Pompeius Wolontis. Men därefter har Svenska Kinesiologi Skolans huvudlärare inom TCM-akupunktur Björn Westin både fördjupat och vidareutvecklat hela konceptet ytterligare till att idag vara det mest omfattande systemet för akupressur och akupunktur inom hela kinesiologin i världen.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Manual Kinesiology - Akupraktor ®:

Björn Westin (1998)

Holografisk Kinesiologi HKT


Holografisk Kinesiologi - HKT® och HKT - Holographic Kinesiology® är en svensk kinesiologimetod som omfattar 150 timmars utbildning och har grundats och utvecklats av kinesiolog Ulf Kilman.
Metoden är en fristående vidareutvecklig av Clinical Kinesiology av kiropraktor Alan Beardall (USA) och osteopat Richard Holding (England UK).
Metoden arbetar över ett brett spektrum inom kinesiologi, men har sin tyngdpunkt inom fysiologi, näringsterapi, biokemi och noggranna kinesiologiska tester.
Inom HKT ingår även den mentalt kinesiologiska metoden TUNING®, utvecklad av Charlotte Kilman, Sverige.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Holografisk Kinesiologi HKT:

Ulf Kilman (2000)

Manual Kinesiology - Funktionskinesiologi


Funktionskinesiologi är en kinesiologisk metod utarbetad av sportkinesiolog, massageterapeut och Fysiopraktor®, Dan Lundmark, Sverige.
Metoden bygger på en systematisk genomgång av kroppen med omfattande funktionsanalyser och kinesiologisk behandling för främst sportkinesiologi.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Manual Kinesiology - Funktionskinesiologi:

Dan Lundmark (1998)

Manual Kinesiology - Stresskinesiologi


Stresskinesiologi är en kinesiologisk metod utarbetad av kinesiolog Tor Dagerberg, Sverige.
Stresskinesiologin baserar sig på att testa och arbeta med de fysiologisk processerna bakom stress och utbrändhet, genom ett specifikt protokoll.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Manual Kinesiology - Stresskinesiologi:

Tor Dagerberg (1986)

Manual Kinesiology - OrganPlexus


OrganPlexus® är en kinesiologisk metod utarbetad av kinesiolog Mac Pompeius Wolontis, Sverige.
Metoden omfattar ett test- och behandlingssystem som genomsyrar stora delar av Manual Kinesiology.
Andra kinesiologiska metoder som i sin tur ingår i Organplexus är NHA och 8Qi, och har utvecklats i samarbete med kinesiolog Daisy Intisdotter, Sverige.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Manual Kinesiology - OrganPlexus®

Mac Pompeius Wolontis (2014)
Daisy Intisdotter (2014)

Manual Kinesiology - Shortcuts


Shortcuts-systemet är ett kinesiologisk system utarbetad av kinesiolog Mac Pompeius Wolontis, Sverige.
Metoden sammanfattar och integrerar mycket inom hela kinesiologin.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Manual Kinesiology - Shortcuts:

Mac Pompeius Wolontis (1996)
Björn Westin (1998)
Anna Eckerström (2000)

Muscletesting And Communication Kinesiology


Muscletesting And Communication Kinesiology är ett kinesiologisk-system inom Mental Kinesiologi (Mental Kinesiology) och utvecklades av kinesiolog Mac Pompeius Wolontis, Sverige.
Metoderna inehåller några helt unika principer för test och behandling som inte finns inom någon annan kinesiologisk metod.
Mellan 1988-1991 undervisade Mac olika kurser inom Muscletesting And Communication Kinesiology i USA och Canada, vilket var första gången som ett kinesiologiskt system utvecklat i Europa undervisades i Nordamerika.
Muscletesting And Communication Kinesiology är föregångaren till den mer omfattande metoden Manual Kinesiology och är internationellt registrerad och godkänd genom IASK-International Association of Specialized Kinesiologists.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Manual Kinesiology - Muscletesting And Communication Kinesiology:

Mac Pompeius Wolontis (1986)
Daisy Intisdotter (2019)

M.A.C. Kinesiology - The Nine Colors


Muscletesting And Communication Kinesiology (M.A.C. Kinesiology) är grundat och utveckat av kinesiolog Mac Pompeius Wolontis, Sverige.
De 9 energitillstånden - The Nine Colors är grundessensen i Muscletesting And Communication Kinesiology. Materialet omfattar ett knappt dussin olika helgkurser inom Mental Kinesiologi / Mental Kinesiology.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Manual Kinesiology - Muscletesting And Communication Kinesiology:

Mac Pompeius Wolontis (1986)
Erik Nygård (1988)
Anette Finnmarker (1988)
Göran Smith (1989)
Björn Westin (1999)
Daisy Intisdotter (2019)

Manual Kinesiology - Psykologisk Akupraktik PAP


PAP är ett kinesiologisk Psykopraktor®-system som utarbetades av kinesiolog Mac Pompeius Wolontis, Sverige.
Metoden är ett längre s.k. tapping-system inom Energipsykologi.

Utbildade och registrerade instruktörer i Sverige inom Manual Kinesiology - Psykologisk Akupraktik PAP:

Mac Pompeius Wolontis (2009)
Catarina Lachmann (2009)
Daisy Intisdotter (2019)

 Svenska Kinesiolog Förbundets logotype och registrerade varumärke
Svenska Kinesiolog Förbundets logotype och ® registrerade varumärke
Svensk KinesiologiSwedish Kinesiology


Svenska Kinesiolog Förbundet
Swedish Kinesiology AssociationSvenska Kinesiolog Förbundet: www.Kinesiolog.org
Medlemsbokning: www.Kinesiolog.nu
Swedish Kinesiology Association: www.Kinesiology.org


Svenska Kinesiologi Skolan: www.Kinesiologi.se
Swedish Academy of Kinesiology: www.Kinesiology.com

Postadress: Sigtunagatan 4 A, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Email-epost: info@kinesiolog

 Kinesiolog.org logotype varumärke
Webb-produktion, design och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com , Sweden